Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Anyja segítségével közel 1 millió forintot csalt ki a barátnőjétől – fotóval- a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val és az any­já­val szem­ben, akik idén júli­us­ban a férfi barát­nő­jé­től közel 1 mil­lió forin­tot csal­tak ki azzal a hamis ürüggyel, hogy az oszt­rák hatá­ron egy koráb­bi pénz­bün­te­tés meg nem fize­té­se miatt a fér­fit őri­zet­be vet­ték.

A vád­irat sze­rint a kece­li férfi – az ügy egyik vád­lott­ja – és a sér­tett 2023 nya­rán együtt éltek a férfi csa­lád­já­val egy solt­vad­ker­ti tanyán. 2023. júli­us 2-án a férfi tele­fo­non jelez­te a barát­nő­jé­nek, hogy az oszt­rák határ­nál van, de tart tőle, hogy egy koráb­bi ki nem fize­tett 850 ezer forin­tos bün­te­té­se miatt „meg­fog­ják”. Nem sok­kal ezután a férfi anyja – az ügy másik vád­lott­ja – a fiá­val össze­be­szél­ve közöl­te a sér­tet­tel, hogy pár­ját a hatá­ron őri­zet­be vet­ték és amíg ki nem fize­ti a bün­te­té­sét, nem enge­dik el. Mind­ket­ten kér­ték a fia­tal nőt, hogy sze­rez­zen pénzt.

A sér­tett más­nap reg­gel nyi­tás­kor meg­je­lent a zálog­ház­ban és bead­ta a nyak­lán­cát, ame­lyért 970 ezer forin­tot kapott. Ebből előbb az ere­de­ti össze­get, majd még továb­bi 100 ezer forin­tot, össze­sen tehát 950 ezer forin­tot átadott a női vád­lott­nak, emel­lett 20 ezer forint érték­ben be is vásá­rolt nekik.

Barát­ja azon­ban tény­le­ge­sen nem volt őri­zet­ben, a határ­nál sem járt, a hívá­sok és a szö­ve­ges üze­ne­tek írá­sa­kor végig Kece­len volt. A férfi anyja a csa­lárd módon meg­szer­zett pénz­ből a saját, koráb­ban zálog­ba adott éksze­rét vál­tot­ta ki. A férfi vád­lott az eljá­rás során a kicsalt össze­get két rész­let­ben vissza­fi­zet­te a sér­tett­nek.

Az ügyész­ség a társ­tet­te­se­ket csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg és ezért velük szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság mind­két vád­lott bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és ezért bün­te­tő­vég­zé­sé­ben a fér­fi­val szem­ben 400 ezer, az any­já­val szem­ben 100 ezer forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

A csa­tolt fotón a sér­tett arany nyak­lán­cá­nak zálog­ba adá­sá­ról készült zálog­jegy lát­ha­tó.