Főoldal » Hírek » Anyjával tervelte ki apja megölését a fiatal lány- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik hoz­zá­tar­to­zó­juk meg­ölé­sé­re tet­tek kísérletet.

Az elkö­ve­tés­kor 19 éves szek­szár­di lány huza­mo­sabb ideje rossz viszony­ban volt édes­ap­já­val. Ezért édes­any­já­val – a sér­tett volt házas­tár­sá­val – elha­tá­roz­ták, hogy az apa éle­té­re tör­nek. Ennek érde­ké­ben 2018. szep­tem­be­ré­ben az apa-lánya konf­lik­tus meg­be­szé­lé­sé­nek ürü­gyé­vel meg­hív­ták maguk­hoz a sér­tet­tet. Az elő­szo­bá­ba belé­pő apát azon­ban lánya egy kés­sel tor­kon szúr­ta, majd a véde­kez­ni kívá­nó sér­tet­tet egy darázs­ir­tó spray-vel arcon fújta. A sér­tett a házat elhagy­va mene­kül­ni kez­dett, miköz­ben volt fele­sé­ge egy gumi­ka­la­páccsal két­szer fejbe csap­ta, majd gép­ko­csi­já­val az utcán futva távo­lo­dó sér­tett után haj­tott, és elütöt­te. Az apa súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat – a vád­dal egye­ző­en – társ­tet­tes­ként, előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt mond­ta ki bűnös­nek. Ezért mind­két vád­lot­tat 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A véde­lem eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, így az eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­lán foly­ta­tó­dik. A másod­fo­kú eljá­rás­ban a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.