Főoldal » Archív » Apa és fia a vádlottak padján garázdaság miatt – a láncfűrész is előkerült

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 44 és egy 22 éves etesi férfi ellen, akik egy koráb­bi vita miatt bán­tal­maz­ták isme­rő­sü­ket.

A vád­lot­tak 2016. janu­ár utol­só nap­ja­i­ban Etes egyik utcá­ján egy koráb­bi vitás ügyük miatt szó­vál­tás­ba keve­red­tek a 38 éves sér­tet­tel. A vita hevé­ben az idő­sebb férfi a sze­mély­gép­ko­csi­ja cso­mag­tar­tó­já­ból kivett egy moto­ros lánc­fű­részt, bein­dí­tot­ta, és hado­nász­va két­szer a sér­tett felé suhin­tott vele, miköz­ben azt ordí­toz­ta, hogy „levág­ja őt”. A sér­tet­tet el tudott lépni a fűrész elől, miköz­ben a gép­ko­csi­ja felé hát­rált.

Az apja cse­lek­mé­nyé­be bekap­cso­ló­dó fia­ta­labb férfi több alka­lom­mal ököl­lel pró­bál­ta meg­üt­ni a sér­tet­tet, majd a hasa felé rúgott, de a rúgás a véde­ke­zés­ként maga elé emelt bal kezét talál­ta el, mely­től az két helyen is zúzó­dott.

Az ügyész­ség a vissza­eső apá­val szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, bün­tet­len fiá­val szem­ben garáz­da­ság és testi sér­tés miatt köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.