Főoldal » Hírek » Apa és fia együtt árulták a dizájnerdrogot – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val és fiá­val szem­ben, akik mint­egy fél éven át „kris­tályt” árul­tak ott­ho­nuk­ban, amit a jános­hal­mi isme­rő­sük­től vásá­rol­tak. A dizáj­nerdro­got ada­gok­ba cso­ma­gol­va tíz­sze­res áron adták el a fogyasz­tók­nak, ezál­tal több mil­lió forint jöve­de­lem­re tet­tek szert.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi és a fia tavaly tavasszal elha­tá­roz­ták, hogy „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű dizáj­nerdrog érté­ke­sí­té­sé­ből tesz­nek szert jöve­de­lem­re. A por meg­vá­sár­lá­sá­hoz szük­sé­ges anya­gi fede­ze­tet az apa biz­to­sí­tot­ta, a szer beszer­zé­sét álta­lá­ban a fiú intéz­te. A vád­lot­tak a meg­ren­de­lést és az átvé­tel hely­szí­nét elő­ze­te­sen egyez­tet­ték, ott a fiú a port meg­kós­tol­ta, majd az árut kifi­zet­ték.

A jános­hal­mi isme­rő­sük­től – az ügy har­ma­dik vád­lott­já­tól – meg­vá­sá­rolt kris­tályt 0,1 gramm­nak meg­fe­le­lő ada­gok­ba cso­ma­gol­ták és a ház­hoz érke­ző vásár­ló­ik­nak 1.000 Ft/adag áron érté­ke­sí­tet­ték.

2020. októ­ber 26-án tör­tént elfo­gá­su­kig az apa és fia leg­alább 170 gramm kris­tályt érté­ke­sí­tet­tek, ezál­tal ők mint­egy 1,7 mil­lió forint nye­re­ség­re tet­tek szert, har­ma­dik tár­suk ezidő alatt 1,5 mil­lió forint jöve­de­lem­hez jutott.

Az ügyész­ség mind­há­rom fér­fit bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Ügyük­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.