Főoldal » Hírek » Apa és fia együtt verték át az embereket - Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség a mai napon indít­vá­nyoz­ta két férfi – apa és fia - letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint éve­ken keresz­tül épí­té­si vál­lal­ko­zó­ként kötöt­tek szer­ző­dé­se­ket kivi­te­le­zés­re, de az átvett mil­li­ók elle­né­re egy házat sem épí­tet­tek fel.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi 2017-ben meg­ál­la­po­dott abban, hogy épí­tő­ipa­ri vál­lal­ko­zás kere­té­ben csa­lá­di házak tel­jes körű kivi­te­le­zé­sé­re fog­nak vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dé­se­ket kötni. Ennek során elő­leg­ként anyag és mun­ka­díj­ra több mil­lió forint össze­get fog­nak kiköt­ni. Ezen épí­tő­ipa­ri tevé­keny­ség­hez azon­ban meg­fe­le­lő szak­ér­te­lem­mel, anya­gi hát­ér­rel, mun­ka­esz­kö­zök­kel nem ren­del­kez­tek, a házak fel­épí­té­se tény­le­ge­sen nem is állt szándékukban.

A két férfi 2017 júni­u­sa és 2019 novem­be­re között két nővel együtt­mű­köd­ve, két épí­tő­ipa­ri kft. kép­vi­se­le­té­ben, Érden több vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést kötöt­tek. Az épít­ke­zé­sek kivi­te­le­zé­sét rövid határ­idő­vel, az aktu­á­lis piaci ár alat­ti össze­gért vál­lal­ták. Az egyik nő úgy műkö­dött közre, hogy a szer­ző­dés­kö­té­sek­kor a meg­ren­de­lő­ket arról biz­to­sí­tot­ta, hogy a fér­fi­ak tapasz­talt, meg­bíz­ha­tó szak­em­be­rek. A másik nő építész-tervezőként vett részt az átve­ré­sek­ben, a két fér­fit tisz­tes­sé­ges szak­em­ber­ként és jól össze­szo­kott mun­ka­erő csa­pat­tal ren­del­ke­ző vál­lal­ko­zók­ként aján­lot­ta a sértetteknek.

Az elkö­ve­tők elő­ször öt csa­lá­di ház meg­épí­té­sé­re kötöt­tek szer­ző­dést. Az épít­ke­zé­sek egy részét meg­kezd­ték, és jelen­tős össze­gű elő­le­ge­ket kér­tek és vet­tek át a meg­ren­de­lők­től, miköz­ben továb­bi meg­ren­de­lők­kel szer­ződ­tek újabb hat csa­lá­di ház meg­épí­té­sé­re, melyek­re szin­tén elő­le­ge­ket vet­tek fel, miköz­ben egy házat sem fejez­tek be.

Az Érdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja a fér­fi­a­kat, akik letar­tóz­ta­tá­sát az Érdi Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te, mivel tar­ta­ni lehet attól, hogy meg­szök­né­nek, más, még ki nem hal­la­tott sze­mélyt jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná­nak, bizo­nyí­té­kot tűn­tet­né­nek el, vagy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.