Főoldal » Hírek » Apát és fiát ölte meg egy telefonért – rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy bal­tá­val két embert ölt meg, majd tes­tü­ket felgyújtotta.

A vád­irat sze­rint a két sér­tett – apa és fia – egy nagy­kő­rö­si romos tanya­épü­let rend­be­ho­zá­sán dol­goz­tak 2020 már­ci­u­sá­ban.  A tizen­nyolc év alat­ti fiú egyik karja szü­le­té­si rend­el­le­nes­ség miatt csö­ke­vé­nye­sen fejlődött.

2020. már­ci­us 31-én, a dél­utá­ni órák­ban az elkö­ve­tő éppen a tanya mel­lett kerék­pá­ro­zott el, és szóba ele­gye­dett a sér­tet­tek­kel, akik ciga­ret­tá­val is meg­kí­nál­ták. Az elkö­ve­tő beállt segí­te­ni a sér­tet­tek­nek fát vágni, így került hozzá egy balta.

Miu­tán a férfi meg­lát­ta övtás­ká­ját – azért, hogy érté­ke­i­ket meg­sze­rez­ze – a tanya mel­lék­épü­le­té­ben a fia­ta­lab­bik sér­tet­tet a bal­tá­val hátul­ról fejbe verte. Ezután magá­hoz vette az övtás­ká­ból a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, a házba ment és ott az idő­seb­bik sér­tet­tet is leg­alább négy ízben fejbe vágta a baltával.

Ezt köve­tő­en érté­kek után kuta­tott, majd mielőtt elhagy­ta a tanyát mind­két tes­tet meg­gyúj­tot­ta, hogy így tün­tes­se el a cse­lek­mé­nyé­nek nyo­ma­it. A fia­ta­lab­bik sér­tett tes­té­nek meg­gyúj­tá­sa­kor még élt.

Éjsza­ka az elkö­ve­tő vissza­tért és éghe­tő anyag­gal locsol­ta le a már élet­te­len tes­te­ket, majd ismét meg­gyúj­tot­ta őket.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai pár nap alatt elfog­ták az elkö­ve­tőt, aki ellen a Pest Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember-, illet­ve a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tő hely­szí­ni kihall­ga­tá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: