Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Apja életét vette el a magyarbánhegyesi férfi – rendőrségi videóval - a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 26 éves magyar­bán­he­gye­si férfi ellen, aki leszúr­ta az apját és a segít­sé­gé­re siető másik fér­fit is megkéselte.

A vád­irat sze­rint a férfi és 46 éves apja 2022. decem­ber 7-én dél­előtt, Magyar­bán­he­gye­sen az utcán össze­szó­lal­ko­zott. A fiú meg­ölés­sel fenye­get­te az apját, majd a nála lévő 14,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kato­nai kés­sel rátá­madt a sér­tett­re. A sér­tett véde­ke­zés­képp fel­vett egy fahu­sán­got, ami­vel egy alka­lom­mal a fején meg­ütöt­te a fiát. A férfi ezt köve­tő­en a kés­sel több alka­lom­mal meg­szúr­ta az apját a nya­kán, a fel­ső­tes­tén és mind­két comb­ján. A sér­tett uno­ka­öccse a szú­rá­sok­tól föld­re kerü­lő férfi segít­sé­gé­re sie­tett, meg­pró­bál­ta a fiát elhúz­ni a sér­tet­től, amely­nek során a férfi a kés­sel őt is meg­szúr­ta egy alka­lom­mal a bal felkarján.

A férfi apja a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meg­halt, a segít­sé­gé­re siető roko­na 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A férfi a hely­szín­ről elme­ne­kült, de dél­után a békés­csa­bai vas­út­ál­lo­má­son elfogták. 

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben beis­me­rés ese­té­re is hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi videó- és fény­kép­fel­vé­tel ezen a lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-84