Főoldal » Hírek » Apjától rabolt a fiatal férfi - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki saját apját ütöt­te meg azért, hogy pénzt szerezzen.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott, miu­tán 2020 nya­rán ide­ig­le­ne­sen elbo­csá­tot­ták a javí­tó­in­té­zet­ből – amit egye­bek mel­lett fia­tal­ko­rú­ként elkö­ve­tett rab­lás miatt alkal­ma­zott vele szem­ben a bíró­ság – sió­fo­ki ott­ho­ná­ba tért vissza.

Ugyan­ide köl­tö­zött 2021 tava­szán a sér­tett is, aki­től fia napon­ta kért pénzt min­den­na­pi szük­ség­le­te­i­nek fede­zé­sé­re, azon­ban a sér­tett egy hónap után meg­elé­gel­te a vád­lott rend­sze­res köve­te­lő­zé­sét és ami­kor a vád­lott 50.000 forin­tot kért tőle, közöl­te, hogy nem ad töb­bet, már ele­get kapott.

A vád­lott az eluta­sí­tás­tól indu­la­tos lett és a pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben ököl­lel állon verte apját. A sér­tett a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól tart­va átad­ta a köve­telt összeget.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén 5 év bör­tön­bün­te­tést és 5 év köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

A kép a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készült.