Főoldal » Hírek » Ápoló fosztotta ki az idős sértettet - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a huszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki ápo­ló­ja­ként káro­sí­tot­ta meg az idős gondozottat.

A férfi 2021 tava­szán kez­dett ápo­ló­ként dol­goz­ni egy Kapos­vár kör­nyé­ki idő­sek ott­ho­ná­ban. A vád­lott még a pró­ba­ide­jét töl­töt­te, ami­kor fel­fi­gyelt a közel 90 éves, ágy­hoz kötött, idős­ko­ri szel­le­mi leépü­lés­ben szen­ve­dő sér­tett kezén viselt arany kari­ka­gyű­rű­re. A férfi a sér­tett ellá­tá­sa során meg­vár­ta az alkal­mas pil­la­na­tot, ami­kor senki nem figyelt, majd levet­te az ékszert a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kép­te­len álla­pot­ban lévő sér­tett kezé­ről. A vád­lott a gyű­rűt ezután egy zálog­ház­ban adta el.

A kapos­vá­ri rend­őrök azon­ban a nyo­mo­zás során rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt, majd a zálog­há­zak ellen­őr­zé­se során a gyű­rűt is meg­ta­lál­tak, ami így vissza­ke­rült a sértetthez. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotót a kapos­vá­ri rend­őrök készí­tet­ték a zálog­ház­ban fel­ku­ta­tott ékszerről.