Főoldal » Hírek » Apránként lopták ki az értékes fémet a marcali üzemből - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re foly­ta­tó­la­go­san, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat két mar­ca­li fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők a mun­ka­he­lyük­ről kiho­zott fém­hul­la­dé­kot har­ma­dik tár­suk­nak adták el, aki­nek pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt kell felel­nie.

A vád lénye­ge sze­rint a két férfi egy Mar­ca­li­ban műkö­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság alkal­ma­zá­sá­ban állt, és a fel­ada­ta­ik közé tar­to­zott a gyár­tá­si tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó réz anya­gú fém­hul­la­dé­kok osz­tá­lyo­zá­sa, mér­le­ge­lé­se, majd azok­nak teher­au­tó­val tör­té­nő vissza­kül­dé­se Német­or­szág­ba. A vád­lot­tak azon­ban meg­ál­la­pod­tak abban, hogy egyi­kük a fém­hul­la­dé­kot kisebb mennyi­sé­gek­ben, de folya­ma­to­san kihoz­za a cég rak­tá­rá­ból, majd azt társa autó­já­ba rejti, aki azzal kihajt a telep­hely­ről.

A vád­lot­tak­nak sike­rült érté­ke­sí­té­si csa­tor­nát is talál­ni­uk, ugyan­is meg­ál­la­pod­tak a har­ma­dik tár­suk­kal abban, hogy ami­kor a fém­hul­la­dék­ból egy jelen­tő­sebb mennyi­sé­get - jel­lem­ző­en 200 kg-ot – össze­gyűj­töt­tek, akkor azt tovább­ér­té­ke­sí­té­si szán­dék­kal meg­vá­sá­rol­ja tőlük annak elle­né­re, hogy előt­te is ismert volt a dol­gok bűnös ere­de­te.

A vád­lot­tak ennek meg­fe­le­lő­en 2022. évben leg­alább tíz alka­lom­mal lop­tak ki vegyes réz fém­hul­la­dé­kot a sér­tett cég üze­mé­ből, ame­lyet négy alka­lom­mal át is adtak tár­suk­nak, aki alkal­man­ként 160.000 forint körü­li össze­get fize­tett nekik. A vád­lot­tak 2022 júli­u­sá­ig foly­tat­ták a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, ekkor ugyan­is több mint 800.000 forint érté­kű réz hul­la­dé­kot érté­ke­sí­tet­tek orgaz­dá­juk­nak, akit azon­ban a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói még annak tovább­ér­té­ke­sí­té­se előtt elfog­tak.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

A fény­ké­pe­ket a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során.