Főoldal » Archív » Áramot akart lopni, de megbénította a vízellátást

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se gon­dat­lan meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 33 éves sükös­di férfi ellen, aki 2013. feb­ru­ár 24-én Sükös­dön egy hid­ro­gló­busz olda­lán lévő elekt­ro­mos szek­rény­ből ára­mot kez­dett lopni, de emi­att a szi­vattyúk leáll­tak és Sükösd, vala­mint Érsek­csa­nád tel­jes lakos­sá­ga más­nap reg­gel több mint 3 órán át víz nél­kül maradt.

Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.16.