Főoldal » Archív » Áramszünet Kaposváron a Somogy Megyei Főügyészségen 2018. augusztus 1-jén.

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy az áram­szol­gál­ta­tó elő­ze­tes tájé­koz­ta­tá­sa alap­ján 2018. augusz­tus 1-jén, szer­dán reg­gel 8.00 órá­tól vár­ha­tó­an 10.00 óráig áram­szü­net lesz a Somogy Megyei Főügyész­ség Kapos­vár, Bajcsy, Zs. u. 3. alat­ti épü­le­té­ben. Ezen idő­szak alatt az érin­tett ügyész­ség infor­ma­ti­kai rend­sze­rei, vala­mint veze­té­kes tele­fon­ja nem lesz­nek elérhetőek.
Az áram­szü­net ide­jén a Somogy Megyei Főügyész­ség kizá­ró­lag papír ala­pon és adat­hor­do­zón, sze­mé­lye­sen tudja fogad­ni a beadványokat.
Meg­ér­té­sü­ket köszönjük.