Főoldal » Hírek » Arany az ágyneműtartóban - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen lopás bűn­tet­te miatt, aki a közö­sen hasz­nált laká­suk­ban az élet­tár­sa tulaj­do­ná­ban lévő és az ágy­ne­mű­tar­tó­ban tárolt bőrönd­ből arany­ér­mé­ket lopott el több mint egymil­lió forint értékben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. már­ci­us és május hóna­pok­ban az élet­tár­sá­val együtt Mező­kö­ves­den közö­sen hasz­nált lakás­ban, az egyik szo­bá­ban lévő ágy ágy­ne­mű­tar­tó­já­ban tárolt bőrönd­ből – leg­alább három külön­bö­ző idő­pont­ban – az élet­tár­sa arany­ér­me­i­ből lopott több mint 1 mil­lió forint értékben.

Az érmé­ket min­den alka­lom­mal zálog­tárgy­ként adta be egy egri zálog­ház­ba, az össze­sen 15 db arany­ér­mé­ért 700 000 forin­tot meg­ha­la­dó zálog­köl­csönt kapott.

Az élet­tár­sa tudo­mást szer­zett a cse­lek­mény­ről, arról is, hogy az érmék zálog­ban van­nak, azon­ban a kivál­tá­suk­ra nem volt ele­gen­dő pénze, így a köl­csön futam­ide­jét tudta csak meg­hosszab­bít­tat­ni 160 000 Ft-ért.

A nyo­mo­zás során az érmé­ket lefog­lal­ták és a sér­tett részé­re tör­té­nő kiadá­suk­kal a kár megtérült.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.