Főoldal » Hírek » Arányos a 13 évi fegyházbüntetés a szerelmi kapcsolatból lett zaklatás, személyes adattal visszaélés, majd emberölés bűntettének kísérlete, aztán hamis vád és hamis tanúzásra felhívás ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság – abban az ügy­ben, amely­ben az egye­te­mis­ta vád­lott nem tudott bele­nyu­god­ni abba, hogy barát­nő­je meg­sza­kí­tot­ta vele a kap­cso­la­tot – a mai napon meg­ho­zott vég­zé­sé­ben (a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en) hely­ben­hagy­ta a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék 2020. novem­ber 30-án kihir­de­tett ítéletét.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék, mint első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­ben a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, hamis vád bűn­tet­te, hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­te, zak­la­tás vét­sé­gei és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 13 évi fegy­ház­bün­te­tés­re, Vas megye köz­igaz­ga­tá­si terü­le­té­ről 5 évi kitil­tás­ra és mel­lék­bün­te­té­sül 10 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel úgy látta, hogy a sze­rel­mi kap­cso­la­tu­kat önös érdek­ből hely­re­ál­lí­ta­ni akaró, a sér­tett éle­tét hosszabb időn keresz­tül, a távol­tar­tás sza­bá­lya­it is meg­szeg­ve vál­to­za­tos esz­kö­zök­kel és módon meg­nyo­mo­rí­tó, a sér­tett­nek komoly lelki és fizi­kai szen­ve­dést okozó, őt a lakó­he­lyé­ről elköl­tö­zés­re is kész­te­tő, a bün­te­tő­el­já­rás, sőt letar­tóz­ta­tá­sa alatt is bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés mér­té­ke fel­tét­le­nül szük­sé­ges és indokolt.

A Győri Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság a cse­lek­mény minő­sí­té­sét és a bün­te­tést ille­tő­en is osz­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság, illet­ve a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség álláspontját. 

A másod­fo­kú ügyész­ség az indít­vá­nyá­ról 2021. már­ci­us 9-én adott ki sajtközleményt.