Főoldal » Hírek » Aranyozott kelyhet lopott a templomból - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel a sek­res­tyé­be besur­ran­va lopott el egy 90 ezer forint érté­kű kelyhet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. októ­ber 9. nap­ján, dél­ben ment be az egyik megye­be­li falu temp­lo­má­ba annak csu­kott, de nem zárt ajta­ján keresz­tül. A vád­lott a sek­res­tye egyik szek­ré­nyé­ből a puló­ve­re alá rejt­ve ello­pott egy ara­nyo­zott litur­gi­kus kely­het. A tol­vajt a helyi rend­őrök fél órán belül még a falu terü­le­tén elő­ál­lí­tot­ták, így a mint­egy 90 ezer forin­tos kár is megtérült. 

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat üzlet­sze­rű­en, val­lá­si tisz­te­let tár­gyá­ra elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, figye­lem­mel arra is, hogy a fér­fi­val szem­ben hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több eljá­rás van folyamatban.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.