Főoldal » Hírek » Aranyrablás egy budapesti irodában - fotókkal és rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki pár hónap­pal ezelőtt egy józsef­vá­ro­si iro­da­ház­ból ara­nyat és kész­pénzt rabolt.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2022. május 16-án, dél­előtt egy józsef­vá­ro­si iro­da­ház­ban bement az egyik cég iro­dá­já­ba, ahol a nyi­tott pán­cél­szek­rény­ből tört ara­nyat és kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el. A cég egyik férfi alkal­ma­zott­ja a folyo­són kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, aki a lopott érté­kek meg­tar­tá­sa érde­ké­ben, két kéz­zel ellök­te magá­tól a fér­fit. A vád­lott kime­ne­kült az épü­let­ből, miköz­ben a zsák­mány egy részét, a külön zacs­kó­ban lévő ara­nyat eldob­ta. Az épü­let­ből futva távo­zó elkö­ve­tőt ekkor egy másik férfi is meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni, akit azon­ban a vád­lott olyan erő­vel rán­tott meg, hogy a férfi a föld­re esett. Az ékszer­rab­ló ezután tovább­fu­tott, de a kész­pénzt útköz­ben elej­tet­te. A rab­lót végül az őt koráb­ban tet­ten érő céges alkal­ma­zott érte utol, és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ta. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott mint­egy 4,5 mil­lió Ft össze­gű kár megtérült.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt, rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, vala­mint annak meg­ál­la­pí­tá­sát, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A fotó­kat a rend­őr­ség a hely­szí­nen készítette.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó, vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őri köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-ekszerrablo