Főoldal » Archív » Aranytömbök rézből – milliárdos csalás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - VIDEÓVAL

Az ügy­ben érin­tett cég­cso­port tulaj­do­no­sá­val szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ügy­ben sze­rep­lő cég­cso­port egyik meg­ha­tá­ro­zó tag­já­nak, a zálog­há­za­kat üze­mel­te­tő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak a vagyo­ni hely­ze­te, lik­vi­di­tá­sa a glo­bá­lis pénz­ügyi vál­ság­gal össze­füg­gő, illet­ve egyéb ese­mé­nyek követ­kez­té­ben 2009. év végé­re súlyo­san meg­rom­lott; az ekkor­ra már 15 mil­li­árd forint össze­gű banki hitel­tar­to­zást fel­hal­mo­zó tár­sa­ság továb­bi műkö­dé­se fenn­tart­ha­tat­lan­ná vált.

A vád sze­rint a vád­lott ennek lep­le­zé­se és a zálog­hi­te­le­zé­si tevé­keny­ség bővü­lé­sé­nek szín­le­lé­se cél­já­ból a tár­sa­ság Buda­pest IX. kerü­le­ti zálog­fi­ók­já­ban több mint tíz­ezer darab fik­tív zálog­je­gyet készít­te­tett, ame­lyek fel­hasz­ná­lá­sá­val - a valót­lan tar­tal­mú zálogállomány-kimutatások révén – a vád­lott által irá­nyí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2010. évtől kez­dő­dő­en nyolc keres­ke­del­mi bank­tól együt­te­sen mint­egy 6 mil­li­árd forint hitelt vett fel, ame­lyet a tár­sa­ság később nem fize­tett vissza.

A vád­lott emel­lett 2012. és 2014. év között - első­sor­ban a cég­cso­port ezen idő­szak­ra szin­tén fize­tés­kép­te­len­né vált egy másik cégé­nek kép­vi­se­le­té­ben eljár­va - továb­bi pénz­in­té­ze­te­ket és vagyo­nos vál­lal­ko­zó­kat vett rá köl­csön­nyúj­tá­sá­ra össze­sen mint­egy 3 mil­li­árd forint összeg­ben. A vád­lott a köl­csö­nök fede­ze­te­ként arany­töm­bö­ket aján­lott fel, amik azon­ban tény­le­ge­sen olvasz­tó­ke­men­cé­jé­ben öntött, dön­tő­en réz­ből készült, cse­kély érté­kű töm­bök vol­tak. Ami­kor a vád­lott eze­ket a hite­le­zők ren­del­ke­zés­re bocsá­tot­ta, azok­hoz az arany­tar­ta­lom iga­zo­lá­sá­ra meg­té­vesz­tő ira­to­kat csa­tolt. A hite­lek vissza­fi­ze­té­sé­re nem került sor.

Ezzel pár­hu­za­mo­san, a cég kép­vi­se­le­té­ben a vád­lott a vád sze­rint több mint 3 mil­li­árd forint össz­ér­ték­ben érté­ke­sí­tett vál­la­la­ti köt­vé­nye­ket kamat­fi­ze­tés ígé­re­té­vel oly módon, hogy a köt­vényt vásár­ló – rész­ben magyar­or­szá­gi, rész­ben kül­föl­di – magán­sze­mé­lye­ket és gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat a Zrt. vagyo­ni hely­ze­te, fize­tő­ké­pes­sé­ge tekin­te­té­ben megtévesztette.

A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A vád­lott két év házi őri­zet­ben töl­tött időt köve­tő­en jelen­leg lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt áll.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó, koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/aranytombok-rezbol