Főoldal » Hírek » Arcidegbénulás és beszédzavar a bolti szóváltás következménye - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 46 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, aki ittas álla­pot­ban egy mis­kol­ci élel­mi­szer bolt­ban vitá­ba keve­re­dett a sér­tett fér­fi­val, majd haza­ment, de nem nyu­go­dott le, hanem vissza­for­dult és ami­kor útköz­ben talál­ko­zott a sér­tet­tel, ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett hanyatt esett és a feje a föld­höz csa­pó­dott, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei keletkeztek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 novem­ber máso­dik felé­ben, a dél­utá­ni órák­ban, Mis­kol­con egy élel­mi­szer bolt­ban ittas álla­pot­ban vásá­rolt, ami­kor szó­vál­tás­ba került egy férfival.

A vád­lott elhagy­ta a bol­tot és haza­ment, azon­ban nem nyu­go­dott meg, úgy dön­tött, hogy vissza­megy és fele­lős­ség­re vonja a fér­fit. Ami­kor kilé­pett az utcá­ra, szem­be talál­ko­zott az éppen arra köz­le­ke­dő sér­tet­tel. Min­den előz­mény nél­kül elé lépett és egy alka­lom­mal ököl­lel arcon ütötte.

A sér­tett az ütés­től hanyatt esett, a feje a föld­höz csa­pó­dott, elve­szí­tet­te az eszméletét.

A vád­lott ezt látva egy arra járó sze­méllyel együtt meg­pró­bál­ta magá­hoz térí­te­ni, majd tele­fo­non érte­sí­tet­te a mentőket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett agy­zú­zó­dást, agy­ál­lo­má­nyi vér­zést, lágy­bur­ki és kemény­bu­rok alat­ti vér­zést szen­ve­dett el, amely 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú, és köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­po­tot eredményezett.

A sérü­lé­sek­kel össze­füg­gés­ben a sér­tett­nek arc­ideg­bé­nu­lá­sa, vala­mint súlyos köz­pon­ti ideg­rend­sze­ri ere­de­tű beszéd­za­va­ra kelet­ke­zett, amely mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­nak minősül.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.