Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Árokba hajtott édesapja autójával a 15 éves fiú – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben. A fia­tal édes­ap­ja autó­ját vezet­ve Ladány­be­ne köze­lé­ben lesod­ró­dott az útról, és az árok­ba haj­tott. A bal­eset követ­kez­té­ben utasa súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az elkö­ve­tés­kor 15 éves fiú 2023. augusz­tus 1-jén, reg­gel - mikor a szü­lei már nem tar­tóz­kod­tak ott­hon - elkö­töt­te édes­ap­ja autó­ját. A fiú az isko­la­tár­sá­val együtt elin­dul­tak Ladány­be­ne irá­nyá­ba. A vád­lott nem tudta követ­ni az út vonal­ve­ze­té­sét, arról lesod­ró­dott és előbb a víz­el­ve­ze­tő árok szé­lé­nek, majd az árok szé­lén talál­ha­tó fának ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben az anyós­ülé­sen utazó sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azon KRESZ elő­írást, amely sze­rint a jár­mű­vel az útvi­szo­nyok­nak, így az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en kell közlekedni.

Az ügyész­ség a fiút köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pe­ken a gép­jár­mű és annak sérü­lé­sei láthatók.