Főoldal » Hírek » Áron alul adták el az önkormányzati területet - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot négy sze­méllyel szem­ben, akik köz­re­mű­köd­tek abban, hogy önkor­mány­za­ti ingat­lant érté­ke­sít­se­nek áron alul a pol­gár­mes­ter köze­li hoz­zá­tar­to­zó­i­nak.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a somo­gyi köz­ség pol­gár­mes­te­re elő­ször 2005-ben pró­bál­ta meg jóval a piaci érték alatt meg­sze­rez­ni a 4,5 ha terü­le­tű, jórészt erdő­vel borí­tott önkor­mány­za­ti föld­te­rü­le­tet, azon­ban az adás­vé­te­li szer­ző­dés bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott érvény­te­len­sé­ge miatt az ügy­let nem jött létre.

A tele­pü­lés önkor­mány­za­ta 2020-ban nehéz anya­gi hely­zet­be került, ezért a képviselő-testület elha­tá­roz­ta, hogy az önkor­mány­za­ti ingat­lan­va­gyon egy részé­nek eladá­sa útján fog bevé­tel­hez jutni, így ismét fel­me­rült a koráb­ban már érté­ke­sí­te­ni kívánt föld­te­rü­let újbó­li eladá­sa. A tény­le­ge­sen 20 mil­lió forin­tot érő ingat­lan vonat­ko­zá­sá­ban ez alka­lom­mal az alpol­gár­mes­ter – a pol­gár­mes­ter tud­tá­val – egy olyan érték­vé­le­ményt szer­zett be, amely sze­rint a föld­te­rü­let for­gal­mi érté­ke 5,9 mil­lió forint, azon­ban az érték­becs­lő­nek a terü­le­ten lévő faál­lo­mány érté­ké­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra nem volt jogo­sult­sá­ga. Ennek elle­né­re a képviselő-testület meg­sza­vaz­ta a pol­gár­mes­ter gyer­me­ke­i­nek tör­té­nő áron aluli érté­ke­sí­tést. A szer­ző­dést – mely­nek koor­di­ná­lá­sá­hoz a jegy­ző is segít­sé­get nyúj­tott – 2020 októ­be­ré­ben az alpol­gár­mes­ter írta alá.

A több jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zést sértő adás­vé­tel­ben köz­re­mű­kö­dő sze­mé­lyek 14 mil­lió forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a tele­pü­lés­nek.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága az adás­vé­tel kap­csán pol­gá­ri peres eljá­rást indí­tott, amely­ben a kere­se­ti kére­lem­mel egye­ző­en a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első­fo­kú, nem jog­erős íté­le­té­ben elren­del­te a vevők tulaj­don­jo­gá­nak tör­lé­sét, és az ere­de­ti ingatlan-nyilvántartási álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sát.

A képe­ken az érté­ke­sí­tett föld­te­rü­let egy-egy része lát­ha­tó.