Főoldal » Hírek » Áruház mosdóját használó nőkről készített felvételt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy tata­bá­nyai áru­ház női mos­dó­já­ban mobil­te­le­fon­nal készí­tett jog­ta­la­nul fel­vé­telt a sértettekről.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. már­ci­us 08-án, egy tata­bá­nyai áru­ház­nak a vásár­lók részé­re fenn­tar­tott női mos­dó­já­ba ment. A férfi a mos­dó­kat elvá­lasz­tó para­vá­nok alatt elő­ször a tőle jobb­ra, majd a tőle balra lévő mosdó terü­le­té­re átdug­ta a mobil­te­le­fon­ját, és azzal rög­zí­tet­te két nő WC hasz­ná­la­tát. Az egyik nő az átnyúj­tott mobil­te­le­font ész­re­vet­te, ezért kia­bál­ni kez­dett, és meg­pró­bál­ta a készü­lé­ket elven­ni a fér­fi­tól, aki azt a para­ván alatt visszarántotta.

Az elkö­ve­tő  a folyo­són pró­bált mene­kül­ni, azon­ban a sér­tet­tek utána men­tek, és a kar­ja­it meg­fog­ták. Az elkö­ve­tőt a sér­tet­tek, egy nekik segí­tő férfi és a biz­ton­sá­gi őr a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig visszatartották.

A vád­lott a sér­tet­tek­nek a WC hasz­ná­la­ta köz­be­ni jog­ta­lan fel­vé­te­lek készí­té­sé­vel jelen­tős érdek­sé­rel­met okozott.

Az elkö­ve­tő ezen kívül három­szor italt, egy­szer nyak­lán­cot és cipőt, egy­szer power­ban­kot lopott két tata­bá­nyai üzlet­ből. A cipőt úgy pró­bál­ta ellop­ni, hogy azt a pró­ba­fül­ké­be bevit­te, arról az áru­vé­del­mi esz­közt csí­pő­fo­gó­val levág­ta, majd a cipőt a lábá­ra fel­vet­te. A biz­ton­sá­gi szol­gá­lat az áru­ház­ból távoz­ni akaró fér­fit feltartóztatta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, a mobil­te­le­font és a csí­pő­fo­gót koboz­za el.