Főoldal » Hírek » Áruházi parkolóban szervezték a pénzmosást a csalók - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség három fér­fit vádol azzal, hogy csa­lás­sal szer­zett pén­zek ere­de­té­nek eltit­ko­lá­sá­ban és azok tisz­tá­ra mosá­sá­ban vet­tek részt.

A jelen­leg egy más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő – koráb­ban haj­lék­ta­lan – I. rendű vád­lott elő­ször 2017 augusz­tu­sá­ban nyi­tott kérés­re bank­szám­lát egy egri bank­fi­ók­ban azért, hogy arra egy, a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély majd nyil­ván­va­ló­an csa­lás­ból szár­ma­zó pénz­össze­get utaltathasson.

A haj­lék­ta­lan fér­fit 2018. már­ci­us 8-án Eger­ben egy áru­há­zi par­ko­ló­ban, ahol a nap­ja­it töl­töt­te – min­den bizonnyal a koráb­ban tör­tén­tek isme­re­té­ben – meg­ke­res­te a II. rendű vád­lott, aki szin­tén arra kérte őt, hogy nyis­son egy bank­szám­lát, mely­re immár az álta­la elkö­vet­ni ter­ve­zett csa­lás­ból befo­lyó össze­get lehet­ne utal­tat­ni. A haj­lék­ta­lan némi juta­lék fejé­ben bele­egye­zett ebbe, és a saját nevé­re egy másik pénz­in­té­zet­nél ismét szám­lát nyi­tott annak elle­né­re, hogy ő maga sem­mi­lyen arra befi­zet­he­tő jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett. A II. rendű vád­lott a szám­la­nyi­tás tuda­tá­ban egy inter­ne­tes olda­lon hir­de­tést tett közzé, mely­ben közel egy­mil­lió forin­tért eladás­ra kínált egy, a való­ság­ban nem léte­ző mező­gaz­da­sá­gi pót­ko­csit. A hir­de­tés­re hama­ro­san vevő jelent­ke­zett, aki átutal­ta a vétel­árat a hamis szám­lá­ra, mely­ről az I. rendű vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­vel az a csa­ló­hoz került.

Ezzel azon­ban a soro­zat még nem ért véget, mert 2019. janu­ár 24-én az áru­há­zi par­ko­ló­ban az után­fu­tó­val kap­cso­la­tos csa­lást elkö­ve­tő férfi falu­be­li­je, a III. rendű vád­lott is fel­ke­res­te a haj­lék­ta­lant, és rávet­te őt egy továb­bi szám­la­nyi­tás­ra, mely­re hama­ro­san 200. 000 Ft érke­zett, ami az elő­ző­vel min­den­ben meg­egye­ző újabb, de immár a har­ma­dik csaló által elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zott. Az I. rendű vád­lott a köz­re­mű­kö­dé­sé­ért ezút­tal 10.000 Forin­tot kapott.

A csa­lá­sok­kal kap­cso­la­tos eljá­rást a nyo­mo­zó ható­ság elkü­lö­ní­tet­te, így az ügyész­ség a három elkö­ve­tőt ebben az ügy­ben pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ami miatt ket­te­jük­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg egyi­kük ese­té­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.