Főoldal » Archív » Áruházi pénztáros segített csalni

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 20 éves kecs­ke­mé­ti nő, aki az egyik kecs­ke­mé­ti áru­ház­ban pénz­tá­ros­ként dol­go­zott, 2013 nya­rán meg­ál­la­po­dott isme­rő­se­i­vel, két kecs­ke­mé­ti nővel és egy fér­fi­vel, hogy külön­bö­ző áru­cik­ke­ket fize­tés nél­kül enged ki az áru­ház­ból. A pénz­tá­ros a meg­vá­sár­lás cél­já­ból a sza­lag­ra tett ter­mé­kek kód­ját lehúz­ta, majd a műve­let végén a vásár­lást sztor­nóz­ta, hol­ott tár­sai azo­kat tény­le­ge­sen maguk­kal vit­ték. A vád­lot­tak így azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, mint­ha vala­mennyi, a pénz­tár­nál a bevá­sár­ló­ko­csi­ban lévő áru­cikk ellen­ér­té­két kifi­zet­ték volna.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye