Főoldal » Hírek » Árusításra kiszerelt kábítószerrel fogták meg őket – vádemelés- rendőrségi videóval- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik drog­la­bort üze­mel­tet­tek egy Duna­ke­szin talál­ha­tó házban.

A vád­irat sze­rint a két férfi még 2019-ben hatá­roz­ta el, hogy kábí­tó­szer gyár­tá­sá­val és érté­ke­sí­té­sé­vel fog pénzt szerezni.

A cse­lek­mény­hez alkal­mas hely­szín­nek mutat­ko­zott egy Duna­ke­szin lévő ház, amire az egyi­kük isme­rő­se vigyá­zott a tulaj­do­nos távol­lé­té­ben. Mivel a fel­vi­gyá­zó sze­mély bör­tön­be került, a kul­cso­kat az egyik elkö­ve­tő­re bízta. Ekkor a két férfi neki­kez­dett a ház­ban 2019 októ­be­ré­ben MDMA és amfe­ta­min nagy­üze­mű gyár­tá­sá­hoz és értékesítéséhez.

Cse­lek­mé­nyü­ket egé­szen 2020. feb­ru­ár 5-ig foly­tat­ták, ami­kor a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai elfog­ták őket, amint éppen az ingat­lan­ról pró­bál­tak kihaj­ta­ni egy autó­val. A jármű cso­mag­te­ré­ben közel 40 kiló, fél kilós eladá­si cso­ma­gok­ba por­ci­ó­zott amfe­ta­mint pró­bál­tak elszál­lí­ta­ni a labor­ként hasz­nált házból.

Az ügy­ben tar­tott kuta­tá­sok során az elkö­ve­tők­től a tevé­keny­sé­gük­ből szár­ma­zó bevé­tel­ként hét­száz­ezer forint kész­pénzt és egy hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen négy és fél­mil­lió forint érté­kű arany­töm­böt is lefoglaltak.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a két férfi ellen.

Az elfo­gás­kor készült videó és kép­anyag az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-felderitok-akadalyoztak-meg