Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Árverésen eladott ingatlanba költöztette vissza szüleit a debreceni asszony

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség erő­szak­kal, cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a deb­re­ce­ni asszony és szü­lei ellen, akik az elár­ve­re­zett ingat­la­non lecse­rélt zára­kat újra lecse­rél­ték, majd oda a szü­lők újra beköltöztek.

Az I. r. vád­lott szü­le­i­nek, a II. r. és III. r. vád­lott­nak a tulaj­do­nát képez­te a deb­re­ce­ni ingat­lan, ame­lyet árve­rés útján 2017 janu­ár­já­ban vásá­rolt meg az új tulaj­do­nos. A vevő az ügy­ben eljárt önál­ló bíró­sá­gi vég­re­haj­tó­val együtt 2017. ápri­lis 26-án a reg­ge­li órák­ban jelent meg a ház­nál, ahol rend­őri köz­re­mű­kö­dés­sel a sér­tett bir­tok­ba vette az ingatlant.

A fenti napon a dél­utá­ni órák­ban a ház új tulaj­do­no­sa zárat cse­rélt a ház bejá­ra­ti ajta­ján és a kert­ka­pun, majd az ott jelen lévő I. r. vád­lott­nak átadott egy-egy kul­csot azért, hogy a II. r. és a III. r. vád­lot­tak vissza tud­ja­nak menni az udva­ron lévő álla­to­kat meg­etet­ni, illet­ve hogy 30 napon belül a ház­ból az ingó­sá­go­kat elvigyék.

A sér­tett kikö­töt­te, hogy a II. r. és III. r. vád­lott nem tér­het vissza az ingatlanba.

Ennek tuda­tá­ban 2017. május 4-e és 5-e közöt­ti idő­pont­ban az I. r. vád­lott meg­je­lent a szü­lei volt ingat­la­ná­nál, a kapun és a ház bejá­ra­ti ajta­ján lévő zárat ő is lecse­rél­te, majd a szü­le­it oda visszaköltöztette.

A sér­tett 2017. május 6-án tudo­mást szer­zett arról, hogy a II. r. és III. r. vád­lott az ingat­lan­ba vissza­köl­tö­zött, majd rend­őri köz­re­mű­kö­dés­sel sike­rült a jog­el­le­nes álla­po­tot megszüntetnie.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen erő­szak­kal, cso­por­to­san, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban mind­há­rom vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.