Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Ásóval és járóbottal estek egymásnak a régi haragosok Gadnán- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt két fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint, az idő­sebb vád­lott 2020. feb­ru­ár 27-én kora dél­után ittas álla­pot­ban hara­go­sa, a másik vád­lott laká­sá­hoz ment, ahol a ház mel­lett ásó­val dol­go­zó fér­fit kia­bál­va szi­dal­maz­ni kezd­te, miköz­ben a magá­val vitt orto­péd járó­bot­tal hado­ná­szott. Az idő­sebb vád­lott végül a járó­bot­tal két­szer ráütött a férfi közel­ben álló 15 éves lányá­nak a jobb comb­já­ra, majd tovább szit­ko­zód­va elhagy­ta a helyszínt.

A fia­ta­labb vád­lott nem hagy­ta annyi­ban a lányát ért sérel­met és az ásó­val a kezé­ben a táma­dó után indult. Mikor utol­ér­te, az ásó lap­já­val a fején meg­ütöt­te az idő­sebb vád­lot­tat, illet­ve több­ször ráütött a véde­ke­zés­ként fel­emelt bal kezé­re is.

A vád­lot­tak ezen kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat keltsen.

A kis­ko­rú lány a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a comb zúzó­dá­sá­val járó nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést, míg az idő­sebb vád­lott nyolc napon túl gyó­gyu­ló kéz­kö­zép­csont törést szenvedett.

A lány édes­any­ja, mint tör­vé­nyes kép­vi­se­lő könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő az idő­sebb fér­fi­val szemben.

A járá­si ügyész­ség a két fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel illet­ve ezen túl­me­nő­en egyi­kü­ket könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, míg mási­ku­kat súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő idő­sebb vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.