Főoldal » Hírek » Ásóval támadt a rendőrökre egy férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és ember­ölés elő­ké­szü­le­te miatt emelt vádat a Nyír­egy­há­zi Törvényszéken. 

2021 szep­tem­be­ré­ben egy nyír­sé­gi tele­pü­lé­sen jelen­tek meg a rend­őrök, aki­ket csa­lá­di vesze­ke­dés miatt riasz­tot­tak. Intéz­ke­dés során a meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az egyik férfi sze­re­pel a Körö­zé­si Nyil­ván­tar­tá­si Rend­szer­ben, ezért elő­ál­lí­tás cél­já­ból meg akar­ták bilin­csel­ni. A vád­irat sze­rint az intéz­ke­dést a férfi test­vé­re erő­szak­kal meg­aka­dá­lyoz­ta, a rend­őrök és fivé­re közé állt, aki így el tudott mene­kül­ni a helyszínről.

A 24 éves elkö­ve­tő ezután az udva­ron magá­hoz vett egy 175 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú ásót, majd azzal a rend­őrök felé táma­dó­lag meg­in­dul­va, meg­ölés­sel fenye­get­te őket, és a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ban is kárt akart tenni. 

A nyo­mo­zó ügyész­ség a férfi elfo­gá­sát köve­tő­en elren­del­te őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét. A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi vissza­eső­ként követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, koráb­ban hason­ló cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt volt büntetve.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re. Az elkö­ve­tő ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek – a hal­ma­za­ti bün­te­tés kisza­bás sza­bá­lya­i­ra figye­lem­mel – 2 évtől 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel büntetendőek.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény – az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről készült fotó­val – itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-rendorokre-asoval-tamado-ferfi-fotoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/