Főoldal » Archív » Átadták a Baranya Megyei Főügyészség felújított irodaházát

IMG_0977

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2014. ápri­lis 3. nap­ján átad­ta a Bara­nya Megyei Főügyész­ség pécsi fel­újí­tott szék­há­zát. Az iro­da­há­zat 1968-ban épí­tet­ték az ügyész­ség szá­má­ra. Az épü­let fenn­ál­lá­sa alatt csu­pán kisebb fel­újí­tá­so­kat végez­tek, így 40 év után már nem felelt meg a kor köve­tel­mé­nye­i­nek. A mun­ká­la­tok össz­költ­sé­ge 243 mil­lió forint volt, mely­nek során a nyí­lás­zá­ró­kat, a hideg-meleg bur­ko­la­to­kat  cse­rél­ték, új lif­te­ket épí­tet­tek be, fel­újí­tot­ták a lép­cső­há­zat, vala­mint új iro­da­he­lyi­sé­ge­ket is kiala­kí­tot­tak. Az átadott épü­let­ben 50 ügyész mun­ká­ját 38 kol­lé­ga segíti.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye a fel­újí­tott épü­let átadásáról