Főoldal » Hírek » Átadták a Mészáros Ádám tudományos pályázat díjait
Fia­ta­lon elhunyt kol­lé­gánk, Dr. Mészá­ros Ádám emlé­ké­re tudo­má­nyos pályá­za­ton vehet­tek részt fia­tal jogá­szok, jog­hall­ga­tók. Pályáz­ni a Mészá­ros Ádám által kuta­tott bün­te­tő­jo­gi témák­ban (jogos véde­lem, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tői, a bűn­cse­lek­mény fogal­ma) lehetett. 
 
A pályá­za­tot a Magyar Jog-és Állam­tu­do­má­nyi Tár­sa­ság és a Mészá­ros Ádám Emlék­bi­zott­ság szer­vez­te. A díja­kat a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­sé­gen adták át, az ünnep­sé­gen jelen volt Ádám édes­ap­ja, dr. Mészá­ros Atti­la is, a továb­bi illuszt­ris szer­ve­zők és ven­dé­gek mellett.
 
Az első helye­zést Szak­máry Péter (jog­hall­ga­tó, ELTE-ÁJK) érte el, Hor­váth Csaba (jog­hall­ga­tó, SZTE-ÁJTK) és Brez­nyán Gergő And­rás (jog­hall­ga­tó, ELTE-ÁJK) előtt. Dr. Kovács Lili (ügyész­sé­gi fogal­ma­zó) és dr. Lász­ló Balázs (ügyész) mun­ká­it a bizott­ság pub­li­ká­lás­ra java­sol­ta az MJÁT folyóiratában.