Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Átengedte a vezetést a részeg társának – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy ittas veze­tő­vel szem­ben és a tár­sá­val szem­ben is, aki áten­ged­te a veze­tést a részeg társának.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak idén ápri­lis­ban együtt ita­loz­tak egy Győr-Moson-Sopron vár­me­gyei falu ven­dég­lá­tó egységében.

Az egyi­kük elfá­radt, kiment az autó­já­ba alud­ni. Rövid­del ezt köve­tő­en a társa – és másik három ittas sze­mély – utána ment, fel­kel­tet­ték, mivel haza sze­ret­tek volna menni. Ekkor a férfi fel­kelt, az autó­ja kul­csa­it átad­ta a koráb­ban vele együtt ita­lo­zó tár­sá­nak, majd az öt sze­mély a köze­pes fok­ban ittas férfi veze­té­sé­vel elindult.

A rend­őr­jár­őrök meg­ál­lí­tot­ták őket és meg­ál­la­pí­tot­ták a sofőr ittasságát.

Az ügyész­ség a sofőrt ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel, tár­sát jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja. Előb­bi bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge, utób­bi ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt koráb­ban volt már büntetve.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.