Főoldal » Hírek » Átigazolás miatt verekedtek a fiatalok egy távolsági buszon – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a két fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, akik egy távol­sá­gi buszon bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet, ami­ért koráb­ban egy közös­sé­gi olda­lon kri­ti­ka érte az egyik vád­lott átiga­zo­lá­sát.

Az idő­sebb, sza­bad­ide­jé­ben fut­bal­lo­zó vád­lott nem­ré­gi­ben átiga­zolt egy másik köz­ség csa­pa­tá­hoz, amellyel kap­cso­lat­ban újdon­sült klub­já­nak közös­sé­gi olda­lán töb­ben a nem­tet­szé­sü­ket fejez­ték ki.

Ami­kor 2020 feb­ru­ár­já­ban a 17 és 16 éves vád­lot­tak egy Fonyód felé tartó távol­sá­gi buszon ész­re­vet­ték a szin­tén ennél a csa­pat­nál spor­to­ló sér­tet­tet, a közös­sé­gi olda­lon meg­fo­gal­ma­zott kri­ti­ka miatt őt fele­lős­ség­re von­ták, majd vere­ke­dés­re hív­ták fel, amibe a sér­tett nem ment bele. A vád­lot­tak ennek elle­né­re is rátá­mad­tak a sér­tett­re, akit több alka­lom­mal meg­ütöt­tek és meg­rúg­tak, a kiala­kult dula­ko­dás köz­ben pedig az autó­busz hátsó ajta­já­nál talál­ha­tó tér­el­vá­lasz­tó ple­xi­üveg is össze­tört.

A vere­ke­dés­nek végül az egyik utas vetett véget azzal, hogy a vád­lot­tak és a sér­tett közé állt, míg a busz­so­főr érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy annak tar­tam alatt a vád­lot­tak párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll­nak.