Főoldal » Hírek » Átszakította a kerítést az ittas járművezető - videóval és fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség az ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki ittas álla­pot­ban egy sze­mély­gép­ko­csi­val vil­lany­osz­lop­nak és egy ingat­lan kerí­té­sé­nek ütkö­zött.

A vád­irat sze­rint a nő 2020. szep­tem­ber 20-án az esti órák­ban köze­pes fokú ittas álla­pot­ban veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit Tata­bá­nyán. Egy keresz­te­ző­dés­hez érve az út vonal­ve­ze­té­sé­től elté­rő­en egye­ne­sen haladt tovább, így fel­haj­tott egy kiemelt sze­gély­re, majd egy vil­lany­osz­lop­nak, ezután egy ingat­lan kerí­té­sé­nek ütkö­zött.

A gép­ko­csi a kerí­tést átsza­kí­tot­ta, az ingat­lan udva­rán egy tram­bu­lin­nak és egy kerti csap osz­lo­pá­nak ütköz­ve állt meg.

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elkö­ve­tőt tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­je.