Főoldal » Hírek » Áttörés a biztosítós-ügyekben – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Ügyész által indí­tott újabb köz­ér­de­kű per­ben álla­pí­tot­ta meg a bíró­ság, hogy az elévü­lés egy, illet­ve két évre rövi­dí­té­se tisz­tes­ség­te­len.

Az ügyész­ség több biz­to­sí­tó álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it támad­ta ami­att, mert az álta­lá­nos öt év helyett egy, illet­ve két éves elévü­lé­si idő­ket alkal­maz­nak a fogyasz­tók­kal szem­ben, amely a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la jelen per­ben hozott dön­té­se sze­rint tisz­tes­ség­te­len és ezért érvény­te­len.

Meg­erő­sí­tést nyert a másod­fo­kú per­ben az, hogy biz­to­sí­tó által a tel­je­sí­tés­hez kért doku­men­tu­mok egy részé­nek (pl.: orvo­si doku­men­tu­mok, mint a bonc­jegy­ző­könyv, a műté­ti napló máso­la­ta, vagy a ható­sá­gi okira­tok, így jog­erős köz­igaz­ga­tá­si hatá­ro­za­tok) a biz­to­sí­tó által a fogyasz­tó­tól elvárt beszer­zé­se és meg­kül­dé­se jog­el­le­nes.