Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Áttörte a sorompót a figyelmetlen sofőr - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki jár­mű­sze­rel­vénnyel letör­te a sorom­pó mind­két csa­pó­rúd­ját, majd elhaj­tott a helyszínről.

 2020. júni­us 4-én dél­után a vád­lott egye­dül köz­le­ke­dett jár­mű­sze­rel­vé­nyé­vel Bihar­ke­resz­te­sen, ahol abban az idő­ben ide­á­lis idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok voltak.

A vád­lott a tele­pü­lé­sen halad­va fény- és fél­so­rom­pó­val biz­to­sí­tott vas­úti átjá­ró­hoz köze­le­dett, ami­kor a fény­so­rom­pó már vil­lo­gó piros jel­zést adott. A jel­zést azon­ban a vád­lott figyel­met­len­sé­gé­ből adó­dó­an későn vette észre, ezért a jár­mű­sze­rel­vénnyel a for­gal­mi sávo­kat elvá­lasz­tó záró­vo­na­lon beha­ladt az átjá­ró­ba. Ekkor már a fél­so­rom­pók moz­gás­ba len­dül­tek, így az átha­la­dás során a vád­lott mind­két csa­pó­ru­dat letör­te. A férfi ezt köve­tő­en meg­ál­lás és ada­ta­i­nak hát­ra­ha­gyá­sa nél­kül eltá­vo­zott a helyszínről.

A bal­eset követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a vád­lott a KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.