Főoldal » Archív » Átverte a futárt, szerzett egy televíziót

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves férfi ellen csa­lás vét­sé­ge és magánokirat-hamisítás vét­sé­ge miatt.

A férfi 2018 augusz­tu­sá­ban Put­no­kon közös ingat­lan­ban lakott egy olyan sze­méllyel, aki az egyik mobil­szol­gál­ta­tó­nál elő­fi­ze­tői szer­ző­dést kötött egy tele­ví­zió­ké­szü­lék két éven belül havi rész­le­tek­ben tör­té­nő megvásárlására.

A szer­ző­dés alap­ján az igé­nyelt tele­ví­zió­ké­szü­lé­ket futár­szol­gá­lat szál­lí­tot­ta ki a meg­je­lölt pos­ta­cím­re, ami­kor a férfi a kiér­ke­zett futárt meg­té­veszt­ve azt állí­tot­ta, hogy ő a kül­de­mény cím­zett­je, és ennek iga­zo­lá­sá­ra a való­di vásár­ló név­alá­írá­sát az átvé­te­li bizony­la­ton meg­ha­mi­sí­tot­ta. Ily módon átvet­te a tele­ví­zi­ót, ame­lyet eltu­laj­do­ní­tott. Cse­lek­mé­nyé­vel 197 780 Ft kárt oko­zott a mobilszolgáltatónak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést indítványozott.