Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » „Ausztria ist egyenesen ott van!” – Embercsempész bűnszervezet magyar tagjaival szembeni vádemelés - videóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt egy nem­zet­kö­zi ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet magyar bűnö­zői körét koor­di­ná­ló nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő az álta­la irá­nyí­tott sofő­rök segít­sé­gé­vel közel száz határ­sér­tőt jut­ta­tott Ausztriába.

A vád­irat sze­rint a magyar bűnö­zői kört szer­ve­ző ember­csem­pész nő 2021 nya­rán csat­la­ko­zott egy szer­bi­ai szék­he­lyű bűnö­zői cso­port­hoz, amely­nek célja a magyar­or­szá­gi és EU-beli tar­tóz­ko­dás­ra nem jogo­sult határ­sér­tők anya­gi haszon fejé­ben Nyugat-Európába tör­té­nő jut­ta­tá­sa volt. A több szint­re tago­zó­dó, szer­ve­zet­ten műkö­dő és egy szerb férfi által kül­föld­ről irá­nyí­tott cso­por­tot a magyar nő elő­ször maga is sofőr­ként segí­tet­te. Mivel azon­ban a szerb irá­nyí­tó elé­ge­dett volt vele és meg­bí­zott benne, ezért maga­sabb szin­tű fel­ada­tok­kal bízta meg. A nő maga helyett továb­bi két sofőrt szer­ve­zett be, akik­nek a mun­ká­ját ezután ő koor­di­nál­ta, továb­bá a szál­lí­tá­sok­hoz jár­mű­ve­ket bérelt. Pénzt is adott a sofő­rök­nek azért, hogy a jár­mű­be fel­vett mig­rán­sok­nak élel­met és ivó­vi­zet biz­to­sít­sa­nak. Tevé­keny­sé­gük lep­le­zé­se érde­ké­ben a vád­lot­tak a szál­lí­tott sze­mé­lye­ket egy­más között „sör” vagy „sörös­re­kesz” néven emle­get­ték, továb­bá vég­pon­tok közöt­ti tit­ko­sí­tást lehe­tő­vé tevő app­li­ká­ci­ót használtak.

A magyar bűnö­zői kör 2021 augusz­tu­sa és októ­be­re között közel száz határ­sér­tőt jut­ta­tott Auszt­ri­á­ba. Annak érde­ké­ben, hogy a sike­res szál­lí­tá­so­kat iga­zol­ni tud­ják szerb meg­bí­zó­juk felé és a szál­lí­tá­sok anya­gi ellen­té­te­le­zé­sét meg­kap­ják, a nő és sofőr tár­sai a cél­ál­lo­má­son a tele­fon­juk­kal olyan vide­ó­fel­vé­te­le­ket készí­tet­tek, ame­lyek­ből meg­ál­la­pít­ha­tó volt, hogy hány ille­gá­lis mig­ránst szál­lí­tot­tak és bocsá­tot­tak el Auszt­ria irá­nyá­ba. A nő a szerb meg­bí­zó által neki jut­ta­tott össze­gek­ből az egyik sofőr­nek három szál­lí­tás után euró­ban mint­egy 3 mil­lió forin­tot, a másik sofőr­nek egy fuvar után 1,7 mil­lió forin­tot fizetett.

Az ügyész­ség mind­hár­mó­ju­kat bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san – a nőt szer­ve­ző­ként és irá­nyí­tó­ként - elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem szabadulhatnak.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A vide­ón a vád­lot­tak által az osztrák-magyar zöld­ha­tá­ron útjuk­ra bocsá­tott határ­sér­tők láthatók.