Főoldal » Archív » Ausztriában lopott fémet, mégis Kaposváron állították bíróság elé

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fém­ke­res­ke­del­mi enge­dély­kö­te­les anyag­ra elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 23 éves kapos­vá­ri fia­tal­em­bert, aki ellen az oszt­rák rend­őr­ség indí­tott nyo­mo­zást, de a bűn­ügyet a magyar ható­sá­gok fejez­ték be.

A vád­lott 2018 janu­ár­já­ban és feb­ru­ár­já­ban Kapos­vá­ron bérelt gép­ko­csik­kal ment ki Auszt­ri­á­ba azzal a cél­lal, hogy ott lopá­so­kat köves­sen el. Ekkor akadt rá egy karin­ti­ai cég telep­he­lyé­re, ahol az egyik táro­ló érté­kes fém­hul­la­dé­kot tar­tal­ma­zott. A férfi a telep­hely­ről végül két alka­lom­mal vitt el fém­ke­res­ke­del­mi enge­dély­kö­te­les anya­go­kat, első­sor­ban réz­ká­bel dara­bo­kat, ami­ket később Magyar­or­szá­gon érté­ke­sí­tett.

A vád­lott az oszt­rák cég­nek össze­sen 139.000,- Ft kárt oko­zott.

A bűn­ügy­ben az oszt­rák ható­sá­gok kezd­ték meg a nyo­mo­zást, azon­ban az eljá­rást később fel­aján­lot­ták a Leg­főbb Ügyész­ség­nek, mely az eljá­rás átvé­te­le mel­let dön­tött és annak lefoly­ta­tá­sá­ra - a vád­lott lakó­he­lye miatt - a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­sé­get jelöl­te ki.

Mivel a bün­tet­len elő­éle­tű - jelen­leg Német­or­szág­ban élő - vád­lott a nyo­mo­zás során együtt­mű­kö­dő maga­tar­tást tanú­sí­tott, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te és azt meg­bán­ta, a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt elle­ne vádat. A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2019. októ­ber 8. nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­lot­tal szem­ben – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – pénz­bün­te­tést sza­bott ki és a vagyon­el­kob­zást ren­delt el. Az íté­let jog­erős.