Főoldal » Archív » Autófeltörés-sorozat Budapesten - vádemelés

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be két buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint 12 nap alatt - a zár­szer­ke­zet meg­ron­gá­lá­sa nél­kül - össze­sen 6 autót nyi­tot­tak fel azért, hogy azok­ból érté­ke­ket tulaj­do­nít­sa­nak el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye