Főoldal » Hírek » Autófeltörő tolvaj a rács mögött – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 28 éves péter­vá­sá­rai fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki több gép­jár­mű fel­tö­ré­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó.

A férfi 2020. szep­tem­ber 24-én haj­nal­ban egy bátony­te­re­nyei ben­zin­kú­ton egy ott álló, gáz­pa­lac­ko­kat szál­lí­tó teher­au­tó veze­tő­fül­ké­jé­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a sofőr mobil­te­le­fon­ját és pénz­tár­cá­ját, a benne lévő okmá­nyok­kal és 18.000,- Ft. kész­pénz­zel együtt. A cse­lek­ményt a sér­tett ész­re­vet­te, a gya­nú­sí­tott az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat a hely­szí­nen elhagy­ta és elme­ne­kült.

2021. feb­ru­ár 9-én dél­után a férfi Mát­ra­mind­szen­ten egy par­ko­ló gép­ko­csi veze­tő­ol­da­li ablak­üve­gét törte be és a jár­mű­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a sér­tett váll­tás­ká­ját a benne lévő szám­la­tömb­jé­vel, bélyeg­ző­jé­vel, szá­mo­ló­gé­pé­vel és író­sze­re­i­vel együtt. Ez a cse­lek­mény mint­egy 15.000 Ft lopá­si és 50.000 Ft ron­gá­lá­si kárt oko­zott.

A nyo­mo­zás során a Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói beazo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy még leg­alább három bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben is részt vett, ezért őri­zet­be vet­ték és kez­de­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­sát, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ügye­le­tes ügyé­szé­nek indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró hét­vé­gén a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben el is ren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést.