Főoldal » Archív » Autókat tört fel és fosztogatott egy férfi Gyöngyösön

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy hóna­pon belül több autót is fel­tört érté­kek után kutat­va Gyöngyösön.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2018. októ­ber hó 1-én éjsza­ka, egy gyön­gyö­si gyors­ét­te­rem előtt álló, az étel­fu­tá­rai által hasz­nált autók között néze­lő­dött, majd az egyik gép­ko­csi lezá­rat­lan ajta­ját kinyi­tot­ta, de mivel ott érté­ke­ket nem talált, azt vissza­csuk­ta. Ezt köve­tő­en egy másik, lezárt autó­hoz ment, amely­nek ajta­ját isme­ret­len módon kinyi­tot­ta, majd a gép­jár­mű­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta az abban lévő audió beren­de­zés fej­egy­sé­gét, vala­mint egy GPS készü­lé­ket, mely utób­bit később 2.000 forin­tért eladta.

A vád­lott még ugyan­eb­ben a hónap­ban egy másik, ugyan­csak nyit­va hagyott gép­ko­csi­ból szin­tén egy audió beren­de­zést, vala­mint a sér­tett pénz­tár­cá­ját tulaj­do­ní­tot­ta el, a benne lévő sze­mé­lyes ira­tok­kal és bank­kár­tyá­val együtt. Két nap eltel­té­vel az így meg­szer­zett bank­kár­tyá­ról egy gyön­gyö­si élel­mi­szer­bolt mel­let­ti auto­ma­tá­ból jogo­su­lat­la­nul 100.000 forint kész­pénzt kísér­let meg fel­ven­ni, a tranz­ak­ció azon­ban nem sike­rült, mivel a sér­tett a bank­kár­tyá­ját addig­ra már letiltotta.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sza­bály­sér­té­si érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek, és jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zett elekt­ro­ni­kus készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­ket a koráb­ban más ügy­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, így az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta ennek a bün­te­tés­nek a vég­re­haj­tá­sát is.