Főoldal » Archív » Autókat vitt el, lopott és kötekedett – vádat emeltek ellene

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le, garáz­da­ság és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 28 éves veszp­ré­mi fér­fi­val szem­ben, aki 2017 máju­sá­ban több sze­mély­gép­ko­csit vitt el, hogy azok­kal autóz­zon, majd 2017 júni­u­sá­ban bics­ká­val fenye­ge­tődz­ve egy járó­ke­lő­be is belekötött. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2017. május köze­pén isme­ret­le­nül maradt tár­sa­i­val a laka­tot letör­ve jutott be arra az ösküi ingat­lan­ra, mely­nek udva­rán egy sze­mély­au­tó, vala­mint egy robo­gó par­kolt.  A vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi­val – mely­ben az indí­tó­kulcs és a for­gal­mi enge­dély is benn volt – elhaj­tott, majd azt meg­ron­gált álla­pot­ban Pét­für­dőn, az ösküi sző­lő­hegy­ben hagyta.

Két hét­tel később a vád­lott Veszp­rém­ben szer­zett magá­nak egy utcán par­ko­ló kis­te­her­au­tót, mely­ben az indí­tó­kulcs szin­tén benn­ma­radt. A jár­mű­re – melyet az elkö­ve­tő ez eset­ben is azért vitt el, hogy autóz­zon vele – végül kilenc nap múlva Ber­hi­da kül­te­rü­le­tén talál­tak rá meg­ron­gá­ló­dott állapotban.

Az elkö­ve­tő néhány nap múlva az ösküi sző­lő­hegy egyik tel­kén pró­bál­ko­zott, ahol előbb az udvar­ban par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­ból tulaj­do­ní­tott el egy GPS készü­lé­ket, vala­mint egy pénz­tár­cát, a benne lévő sze­mé­lyi okmá­nyok­kal és bank­kár­tyá­val együtt, majd a mel­lék­épü­let­ből kísé­relt meg kivin­ni egy robo­gót. A sér­tett azon­ban meg­za­var­ta a fér­fit, aki a motort fel­dönt­ve az udva­ron hagy­ta, és elme­ne­kült. A cse­lek­mé­nyé­vel így is 60 000 forin­tot meg­ha­la­dó kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Ezek után a vád­lott júni­us köze­pén egy fér­fi­ba kötött bele Vár­pa­lo­tán, aki hiába akart kitér­ni a pro­vo­ká­ci­ó­ja elől. A sér­tett eltol­ta magá­tól az elkö­ve­tőt, majd távoz­ni akart, mire a vád­lott utána indult, és vere­ke­dés­re hívva, bics­kát vett elő. A sér­tett meg­for­dult, táma­dó­ja öklé­re fogott, ami­től a bics­ka pen­gé­je vissza­zá­ró­dott, majd ütés­vál­tást köve­tő­en elgán­csol­ta az elkö­ve­tőt, aki ettől a föld­re esett. A meg­tá­ma­dott férfi a vád­lot­tat végül a rend­őrök hely­szín­re érke­zé­sé­ig véde­ke­zé­sül a föld­re nyom­va tar­tot­ta vissza.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.