Főoldal » Hírek » Autókereskedő lett a semmiből - vádemelés

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki keve­sebb, mint egy év lefor­gá­sa alatt tizen­hét gép­ko­csit vásá­rolt majd adott el papí­ron, de való­já­ban egy sem került hozzá.

A vád­irat sze­rint a férfi 2015. júli­u­sa és 2016. ápri­li­sa között tizen­hét autót vásá­rolt, majd adott tovább, de való­já­ban pénz­zel nem ren­del­ke­zett és a kocsik sem hozzá kerül­tek.

Egy isme­ret­len sze­mély biz­to­sí­tot­ta a for­rást az ügy­le­tek­hez, és a jár­mű­vek­kel is ő ren­del­ke­zett. Az elkö­ve­tő ettől az isme­ret­len­től kapott pénzt azért, hogy nevét adja a szer­ző­dé­sek­hez. A cél az volt, hogy a fér­fit tün­tes­sék fel a gépjármű-nyilvántartásban új tulaj­do­nos­ként addig, amíg újra elad­ják az autó­kat, így az isme­ret­len sze­mély elke­rül­je a köz­tes átírás utáni ille­ték meg­fi­ze­té­sét.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség tizen­hét rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a férfi ellen.