Főoldal » Archív » Autókereskedők letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak és nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy autó­ke­res­ke­dés kere­té­ben működ­ve okoz­tak vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költségvetésnek.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak ügy­ve­ze­té­se alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2013. janu­ár 1-jétől foly­ta­tott gépjármű-kereskedelmi tevé­keny­sé­get, mely­nek köré­ben az Euró­pai Uni­ó­ból - tipi­ku­san Német­or­szág­ból - sze­rez­tek be hasz­nált gép­jár­mű­ve­ket és itt­hon érté­ke­sí­tet­ték azo­kat magán­sze­mé­lyek részé­re. A cég vál­lal­ta a tel­jes ügy­in­té­zést, így - az autók kivá­lasz­tá­sát köve­tő­en - annak kül­föl­di beszer­zé­sét, haza­ho­za­ta­lát, hono­sí­tá­sát, magyar­or­szá­gi for­ga­lom­ba helye­zé­sét és a regiszt­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos ügy­in­té­zést. A hasz­nált gép­ko­csi­kat 0 %-os áfá­val, nettó áron vásá­rol­ták meg, majd ezt köve­tő­en az első bel­föl­di érté­ke­sí­tést ter­he­lő álta­lá­nos for­gal­mi adót elmu­lasz­tot­ták beval­la­ni és meg­fi­zet­ni. A gya­nú­sí­tot­tak a bel­föl­di érté­ke­sí­té­sek során az un. külön­bö­zet sze­rin­ti adó­zást, mint spe­ci­á­lis adó­zá­si for­mát alkal­maz­ták annak elle­né­re, hogy ennek nem áll­tak fenn a fel­té­te­lei. A gépjármű-kereskedelem során a gya­nú­sí­tot­tak cseh honos­sá­gú gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok felé állí­tot­tak ki valót­lan tar­tal­mú érté­ke­sí­tés­ről szóló szám­lá­kat annak érde­ké­ben, hogy az álta­lá­nos for­gal­mi adó meg­fi­ze­té­se alól men­te­sül­je­nek. 2013. és 2017. között a gya­nú­sí­tot­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek mint­egy 600.000.000.-Ft vagyo­ni hát­rányt okoztak.

A társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint a hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak ténye és veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.