Főoldal » Archív » Autókkal fogták közre a rablók a sértettet – vádemelés - FOTÓKKAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt az autós üldö­zés­be tor­kolt rab­lás ter­helt­jé­vel szemben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy grúz állam­pol­gár, isme­ret­le­nül maradt tár­sa­i­val – rab­lás elkö­ve­té­se cél­já­ból – 2018 tava­szán, a szlo­vá­ki­ai Pár­kány­ban símasz­ko­kat, kesz­tyű­ket, száj­masz­ko­kat, vala­mint tele­fo­no­kat szer­zett be, majd leg­alább két­szer Buda­pest­re jött terep­szem­lét tar­ta­ni. A grúz férfi és tár­sai 2018. május 10-én, kora dél­után, az V. kerü­let­ben figyel­ni és követ­ni kezd­tek egy pénz­vál­tót, amint gép­ko­csi­já­val és egy tás­ká­ban külö­nö­sen nagy összeg­gel elin­dult. A rab­lók két autó­val köz­re­vet­ték a sér­tet­tet, az egyik­kel meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték, a másik­kal mögé áll­tak. A táma­dók – arcu­kat elta­kar­va – bezúz­ták a sér­tett kocsi­já­nak első abla­ka­it, egyi­kük meg­ütöt­te a pénz­vál­tót, mási­kuk elvet­te a pénzt tar­tal­ma­zó tás­kát, majd elhaj­tot­tak. A grúz férfi az egyik gép­ko­csi­val és tár­sai közül három­mal tovább­ment, azon­ban a sér­tett üldö­ző­be vette, majd miu­tán a vád­lott áthaj­tott egy piros jel­zé­sen, egy rend­őr­jár­őr is a nyo­má­ba eredt. A vád­lott a VIII. kerü­let­ben előnyt szer­zett, kitet­te tár­sa­it, majd a Mag­dol­na és Dankó utcák keresz­te­ző­dé­sé­ben össze­üt­kö­zött egy másik gép­ko­csi­val, amely­nek követ­kez­té­ben meg­sé­rült, és a rend­őr­ség elfog­ta. A pén­zes tás­ká­val a ter­helt tár­sai idő­köz­ben elmenekültek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben társ­tet­tes­ként, külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. A Bün­te­tő Tör­vény­könyv ezt a bűn­cse­lek­ményt öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re és uta­sít­sa ki Magyarországról.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A hely­szín­ről és egyes bűn­je­lek­ről készí­tett három rend­őr­sé­gi fénykép: