Főoldal » Hírek » Autópályák parkolóiban fosztogatott a bűnbanda - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt hét fér­fi­val – köz­tük egy fia­tal­ko­rú­val - szem­ben, akik abból éltek, hogy éjje­len­te autó­pá­lyák pihe­nő­i­ben par­ko­ló autó­kat tör­tek fel és az álmuk­ból fel­ri­a­dó uta­sok érté­ke­it ellop­ták.

A vád­irat sze­rint a koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből ked­vez­ménnyel sza­ba­dult, fel­té­te­les sza­bad­sá­gon lévő kun­szent­mik­ló­si férfi és hat társa – köz­tük egy akkor 16 éves férfi - 2018 szep­tem­be­ré­ig, közel egy éven át abból éltek, hogy magyar­or­szá­gi autó­pá­lyák pihe­nő­i­ben par­ko­ló sze­mély­au­tók utas­te­ré­ből, teher­au­tók rak­te­ré­ből műsza­ki cik­ke­ket, kész­pénzt lop­tak el. Mód­sze­rük az volt, hogy az éjsza­kai órák­ban az autó­pá­lyá­kon autóz­va min­den pihe­nő­hely­re és par­ko­ló­ba behaj­tot­tak, azo­kon las­san áthaj­tot­tak, vagy lepar­kol­tak, vára­koz­tak. Olyan gép­ko­csit keres­tek, ame­lyet tulaj­do­no­sa magá­ra hagyott a par­ko­ló­ban vagy az uta­sok már alud­tak a jár­mű­ben. A vád­lot­tak tapasz­ta­lat­ból tud­ták, hogy az uta­sok a tás­ká­i­kat alvás köz­ben hogyan szok­ták elhe­lyez­ni, így a szél­vé­dő betö­ré­sét köve­tő­en az érté­ke­ket azon­nal kiemel­ték, miköz­ben az alvás­ból fel­ri­a­dó sér­tet­tek részé­ről haté­kony véde­ke­zés­re, eset­leg üldö­zés­re nem kel­lett szá­mí­ta­ni­uk. Elő­for­dult, hogy a vád­lot­tak az autó­pá­lya túl­ol­da­lán par­kol­tak le, majd a szem­köz­ti pihe­nő­ben tör­ték fel az autó­kat, így nehe­zít­ve meg az üldö­zé­sü­ket.

Nagyobb zsák­má­nya­ik között ese­ten­ként közel száz gumi­ab­roncs, szer­szám­gép, kávé­fő­ző és több mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő euro kész­pénz is sze­re­pelt.

A tol­va­jok több­nyi­re már mene­kü­lés köz­ben kivet­ték a kész­pénzt, míg a sze­mé­lyi és úti­ok­má­nyo­kat tar­tal­ma­zó tás­kát a par­ko­ló­ban eldob­ták, így a túl­nyo­mó­részt kül­föl­di sér­tet­tek az okmá­nya­i­kat vissza­kap­va foly­tat­ni tud­ták az útju­kat.

A banda tag­jai a meg­szer­zett pénzt egy­más között elosz­tot­ták, de az is elő­for­dult, hogy egy­más elől is eltit­kol­ták, ha a lopá­sok során pénz­hez jutot­tak. A vád­lot­tak a lelep­le­ző­dés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben nem­csak a tele­fon­ja­i­kat, hanem az autó­i­kat is rend­sze­re­sen cse­rél­get­ték.

Az ügyész­ség a bűnö­zői cso­port külö­nös, több­szö­rös vissza­eső­nek szá­mí­tó veze­tő­jét 51 rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás­sal és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés­sel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegyház-, míg tár­sa­i­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.  Bűnös­sé­gük­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.