Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Autórongálásért csonttörés járt a benzinkúton – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság, ron­gá­lás és súlyos testi sér­tés miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik egy dél-somogyi tele­pü­lés töl­tő­ál­lo­má­sán összeverekedtek.

A vád sze­rint a fia­ta­labb férfi 2023 októ­be­ré­ben már itta­san a ben­zin­kú­ton tar­tóz­ko­dott, ami­kor tan­kol­ni érke­zett az idő­sebb férfi. A vád­lot­tak elő­ször beszél­get­tek, majd vitat­koz­tak egy­más­sal, mely­nek során a fia­ta­labb vád­lott nagy erő­vel két­szer is hara­go­sa kocsi­já­ra ütött.

Az autó motor­há­za az üté­sek követ­kez­té­ben behor­padt, ezért a már indul­ni készü­lő idő­sebb vád­lott kiszállt kocsi­já­ból és dühé­ben a kúton kihe­lye­zett mosó­ke­fé­vel több­ször, nagy erő­vel meg­ütöt­te fején és fel­ső­tes­tén a rongálót.

Az idő­sebb vád­lott üté­sei a másik fér­fi­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­tak. A gép­ko­csi­ban kelet­ke­zett kár meg­ha­lad­ta a 100.000 forintot.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a mind­két fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lén a vere­ke­dés látható: