Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Autós üldözés Somogyban

A Kapos­vá­ri Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés miatt emelt vádat egy 19 éves kapos­vá­ri férfi ellen. A vád­lott 2014. feb­ru­ár 16-án reg­gel Kapos­vár­ról Dom­bó­vár irá­nyá­ba köz­le­ke­dett a lejárt műsza­ki érvé­nyes­sé­gű kocsi­já­val. Ráadá­sul jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt állt. Egy köz­úti ellen­őr­zést végző rend­őr meg­ál­lí­tot­ta, és intéz­ke­dés alá vonta. Az egy ideig együtt­mű­kö­dő férfi egy­szer csak beug­rott az út mel­lett par­ko­ló autó­ba és elhaj­tott Dom­bó­vár irá­nyá­ba. A vád­lot­tat a rend­őr üldöz­ni kezd­te, aki több­ször meg­kí­sé­rel­te leszo­rí­ta­ni a rend­őr gép­ko­csi­ját az útról.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye