Főoldal » Archív » Autós üldözés után támadtak a sértettekre Egerben

Eger egyik for­gal­mas köz­út­ján tör­tént köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus miatt ron­gált meg egy sze­mély­gép­ko­csit az a két férfi, akik­kel szem­ben az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség most vagyon elle­ni, vala­mint a köz­le­ke­dés rend­jét sértő bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat.

A vád sze­rint az egyik vád­lott 2017. júli­us 11-én, Eger­ben köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val, amely­ben utas­ként szál­lí­tot­ta húsz éves fiát, a másik vád­lot­tat. A jár­mű­vel meg­áll­tak egy gya­lo­gos átke­lő­hely előtt, ahol a négy sávos úton mel­lé­jük érke­zett a sér­tett által veze­tett autó, amely­ben szin­tén ket­ten ültek. Mialatt a gya­lo­go­sok átkel­tek a zeb­rán, a sér­tet­ti jármű utasa a fel­hú­zott ablak mögül - tele­fo­ná­lást imi­tál­va - muto­ga­tott a másik kocsit veze­tő vád­lott­nak, amit az sér­tés­nek vett, ezért jár­mű­vé­vel az idő­köz­ben tovább­in­du­ló autót üldöz­ni kezd­te. A két­szer két sávos Kis­asszony úton azután a záró­vo­na­lat átlép­ve, a szem­köz­ti sáv­ban mint­egy száz métert halad­va sza­bály­ta­la­nul meg­előz­te a másik kocsit, majd elé vágott úgy, hogy annak veze­tő­je vész­fé­ke­zés­sel tudta csak elke­rül­ni az ütközést.

A vád­lot­tak ekkor kiug­rot­tak az út köze­pén meg­ál­lí­tott autó­juk­ból, oda­men­tek a siker­te­le­nül tolat­ni igyek­vő másik jár­mű­höz, ame­lyet az apa rug­dos­ni kez­dett, miköz­ben a lehú­zott abla­kon át ököl­lel meg­pró­bál­ta fejen ütni az utast, aki koráb­ban bemu­ta­tott neki. Ezalatt a fia a jobb hátsó ajtót rug­dos­ta, majd a dísz­tár­csát is lesza­kí­tot­ta az egyik kerék­ről, a gép­ko­csi­ban több mint fél­mil­lió forint kár keletkezett.

Ami­kor a vád­lot­tak már távoz­tak volna a hely­szín­ről, a sér­tett jár­mű­ve­ze­tő a meg­ron­gált gép­ko­csi­val eláll­ta az útju­kat azért, hogy tele­fon­nal fény­ké­pet készít­sen táma­dó­i­ról. A másik gép­ko­csit veze­tő vád­lott ezt úgy pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy nagy gáz­zal elin­dult felé, de a fér­fi­nak sike­rült előle fel­ug­ra­ni az útpadkára.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá a sofőr vád­lot­tat köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mé­nyek miatt velük szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, és arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a kocsit veze­tő vád­lot­tat hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.