Főoldal » Hírek » Autót rongált dühében a kabai férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy sar­ló­val tört-zúzott egy autót. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. szep­tem­ber 19-én, este, Kabán tar­tóz­ko­dott, ami­kor ész­re­vet­te, hogy hara­go­sa egy par­ko­ló autó­ban ülve vára­ko­zik. A vád­lott kia­bál­ni kez­dett a fér­fi­val és vere­ked­ni hívta őt, de az nem akart vitát és bezár­kó­zott a jár­mű­be. Ekkor az elkö­ve­tő a nála lévő, az élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas sar­ló­val dühé­ben több­ször ráütött az autó­ra, mely­nek követ­kez­té­ben az egyik ablak betört és a karosszé­ria több eleme is behorpadt.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét ész­re­vet­te az autó tulaj­do­no­sa, aki gyor­san beült a jár­mű­be és uta­sá­val együtt elhaj­tott. Köz­ben a vád­lott több követ fel­vett az útról és a még álló álla­po­tú jármű irá­nyá­ba dobta, néhány kavics meg­kar­col­ta a jármű motorháztetőjét.

A Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a jár­mű­ben 120.000 forint kár kelet­ke­zett, amely nem térült meg, így az autó tulaj­do­no­sa a nyo­mo­zás során kérte kárá­nak megtérítését.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a sér­tett által elő­ter­jesz­tett kár­té­rí­té­si igény meg­íté­lé­sét indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.