Főoldal » Hírek » Autót vezető élettársát ütlegelte az ózdi férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt.

A vád­irat sze­rint az ittas vád­lott 2020. júli­us köze­pén ózdi laká­suk­ban össze­ve­szett élet­tár­sá­val. Később autó­ba ültek, ame­lyet a vád­lott élet­tár­sa veze­tett, a vád­lott a jobb első ülés­re ült, hátul pedig közös kis­ko­rú gyer­me­kük utazott.

Az autó­val Ózd bel­te­rü­le­tén köz­le­ked­tek, és az autót veze­tő élet­tár­sát a vád­lott több eset­ben a fején meg­ütöt­te, vala­mint több­ször szán­dé­ko­san behúz­ta a sze­mély­gép­ko­csi kézi­fék­kar­ját, ettől a hát­só­ke­re­kek blok­kol­tak, és a sér­tett nő csak ellen­kor­mány­zás­sal, nehéz­ke­sen tudta az úttes­ten tar­ta­ni a jár­mű­vet, ami meg­állt. A nő tovább haj­tott és egy kör­for­ga­lom­ba érke­zett, ami­kor a mel­let­te ülő vád­lott elkezd­te tépni a haját, ettől az autó letért a hala­dá­si irány­tól. A vád­lott tovább szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet, és ismé­tel­ten hir­te­len behúz­ta a kézi­fék­kart. A fék­ha­tás­ra az autó a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sávba került, és kereszt­be for­dul­va megállt.

A cse­lek­ményt a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó rend­őrök ész­lel­ték és azon­nal intézkedtek.

A sér­tett nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott a cse­lek­mé­nye­i­vel veszé­lyez­tet­te a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt vevők, de külö­nö­sen élet­tár­sa és kis­ko­rú gyer­me­kük éle­tét, testi épségét.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.